من از نسل دیگری هستم دکتر شریعتی در سخنرانی معروف خود پدر و مادر ما متهم هستیم از نسلی میگوید که دغدغه های آن چیزی ورای جامعه سنتی آن زمان است و رسالت هم نسلان خود را احیای ان چیزی که خود رفرمیست مذهبی نام میگذارد میداند . اگر به...